id frequency mode datetime sent callsign sent rst sent exchange rec callsign rec rst rec exchange id cross record problem log
41146 3786 PH 11.4.2020 21:10 SQ9V 59 222 IZ4MNY 59 93 3606
3606 3500 PH 11.4.2020 21:10 IZ4MNY 59 0093 SQ9V 59 222 41146